Client Service (3 อัตรา)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต
วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้


Client Service (3 อัตรา)
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร    
 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับ User ที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ User สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานประจำวันได้
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์  
 • ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น     
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของ User ในเบื้องต้น
 • บันทึกรายละเอียดของการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ทำการแก้ไขในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกหรือระบบที่กำหนดไว้ 
 • เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำรายงานบันทึกรายละเอียดของอุปกรณ์ โปรแกรม ของเครื่องคอมพิวเตอร์  
 • ตรวจสอบและควบคุมให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับ
 • ติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของ User เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้สามารถรองรับปัญหาและความต้องการของ User ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 • ดูแลและควบคุมให้พื้นที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • ศึกษาและติดตามข่าวสารเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ให้บริการงานทางด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • ให้การบริการทางด้านโทรศัพท์รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
 • รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน IT
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมใช้งานเช่น Windows, Microsoft Office,
 • มีความรู้ทางด้าน Hardware Computer
 • มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ Office Automation และอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน
 • เป็นนักปฏิบัติแบบอย่างที่ดี
ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 301 สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณนวรัตน์  ไทยถาวร
โทร. 02-579-1111 ต่อ 1230 หรือ กรอกใบสมัครที่
nawarat.th@spu.ac.th และ www.nationejobs.com

งานอื่นๆที่น่าสนใจ:

บอกต่อให้เพื่อนรู้ :

แสดงความคิดเห็น